• Cặp tiền tệ chính
  • Cặp tiền tệ chéo
  • CNH

Tỷ lệ vị thế mở là gỉ ?

Đây là những số liệu mua bán giao dịch thực tế các sản phẩm hợp đồng chênh lệch giá TREX trade của từng khách hàng trong tổng số hơn 300.000 khách hàng của TREX trade. Màu xanh biểu thị giá tăng, màu đỏ biểu thị giá giảm. Khi mà các cột màu xanh nhiều hơn màu đỏ (giá đang tăng) biểu thị sản phẩm này đang là mua nhiều hơn so với bán. Ngược lại, khi cột màu đỏ nhiều hơn (giá đang giảm) màu xanh biểu thị sản phẩm này đang là bán nhiều hơn mua.

Copyright © 2021 Bản quyền công ty TREX trade Limited không được sao chép